Nghĩa của từ: isotropic curve

* hh.
đường đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App