Nghĩa của từ: isotropic medium

* vl.
môi trường đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error