Nghĩa của từ: isotropic process

* xs.
quá trình đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App