Nghĩa của từ: isotropy

*
[tính, sự] đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isotropy /ai'sɔtrəpi/
* danh từ
 - tính đẳng hướng
Động từ BQT - Android App