Nghĩa của từ: isthmus

* top.
eo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isthmus /'isməs/
* danh từ
 - eo đất
 - (giải phẫu) eo
Động từ BQT - Android App