Nghĩa của từ: italic

* kỹ.
nghiêng; chữ nghiêng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

italic /i'tælik/
* danh từ
 - (ngành in), ((thường) số nhiều) chữ ngả
Động từ BQT - Android App