Nghĩa của từ: item

*
điểm; chương; bài báo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

item /'aitem/
* danh từ
 - khoản (ghi số...), món (ghi trong đơn hàng...); tiết mục
 - tin tức; (từ lóng) món tin (có thể đăng báo...)
Động từ BQT - Android App