Nghĩa của từ: iterated connecting homomorphism

*
đồng cấu liên thông lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App