Nghĩa của từ: iterative invariant

* gt.
bất biến lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App