Nghĩa của từ: iterative process

* xib.
quá trình lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App