Nghĩa của từ: jack-screw

* kỹ.
vít nâng, kích vít

Nghĩa trong từ điển StarDict:

jack-screw /'dʤækskru:/
* danh từ
 - (kỹ thuật) kích vít
Động từ BQT - Android App