Nghĩa của từ: join homomorphism

*
đồng cấu nối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App