Nghĩa của từ: join operation

* top.
phép toán hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error