Nghĩa của từ: joint distrribution

* tk.
phân phối có điều kiên phụ thuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App