Nghĩa của từ: joint moment

* tk.
mômen hỗn tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App