Nghĩa của từ: joint stock

* kt.
tư bản cổ phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App