Nghĩa của từ: joint sufficiency

* tk.
tính đủ đồng thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error