Nghĩa của từ: jump phenomenon

* xib.
hiện tượng nhảy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error