Nghĩa của từ: juxtapose

* log.
ghép, nhân ghép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

juxtapose /'dʤʌkstəpouz/
* ngoại động từ
 - để (hai hoặc nhiều vật) cạnh nhau, để kề nhau
Động từ BQT - Android App