Nghĩa của từ: kernel

* vl.
hạch; hạt nhân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

kernel /'kə:nl/
* danh từ
 - (thực vật học) nhân (trong quả hạch)
 - hạt (lúa mì)
 - (nghĩa bóng) bộ phận nòng cốt, bộ phận chủ yếu
Động từ BQT - Android App