Nghĩa của từ: kernel function

* gt.
hàm hạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App