Nghĩa của từ: kinematical viscosity

* vl.
độ nhớt động học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App