Nghĩa của từ: kitty

* trch.
tiền thua cuộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

kitty /'kiti/
* danh từ
 - nhuây khót vốn chung; vốn góp (đánh bài, hoặc làm việc gì...)
Động từ BQT - Android App