Nghĩa của từ: klystron

* vl.
klitrôn (đèn điện tử)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

klystron /'klistrɔn/
* danh từ
 - (vật lý) klytron
=reflex klystron+ klytron phản xạ
Động từ BQT - Android App