Nghĩa của từ: kurtosis

* kt.
độ nhọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

kurtosis
- (toán kinh tế) độ nhọn
 - normal k. độ nhọn chuẩn.Động từ BQT - Android App