Nghĩa của từ: labile equilibrium

* vl.
cân bằng không ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App