Nghĩa của từ: labile point

* top.
điểm không ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error