Nghĩa của từ: lag covariance

* tk.
hiệp phương sai trễ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App