Nghĩa của từ: lambdagram

* tk.
biểu đồ lamđa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

lambdagram
- (thống kê) biểu đồ lamđaĐộng từ BQT - Android App