Nghĩa của từ: latent heat

* vl.
ẩn nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

latent heat
- ẩn nhiệt



Động từ BQT - Android App