Nghĩa của từ: latent periodicity

* tk.
tính chu kỳ ẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App