Nghĩa của từ: latent periodicity

* tk.
tính chu kỳ ẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App