Nghĩa của từ: later

*
chậm hơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

lateral /'lætərəl/
* tính từ
 - ở bên
* danh từ
 - phần bên, bộ phận bên, vật bên
Động từ BQT - Android App