Nghĩa của từ: lateral edge of a prism

*
cạnh bên của một lăng trụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App