Nghĩa của từ: latest entry

* mt.
giá trị tính cuối cùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error