Nghĩa của từ: latin square

* tk.
hình vuông latin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error