Nghĩa của từ: lattice sum

* vl.
tổng mạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error