Nghĩa của từ: law of experience

* xib.
luật kinh nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App