Nghĩa của từ: law of identity

* log.
luật đồng nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App