Nghĩa của từ: law of motion

* vl.
các [quy luật, định luật] chuyển động, các định luật cơ học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App