Nghĩa của từ: law of requisite variety

* xib.
luật yêu cầu nhiều vẻ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App