Nghĩa của từ: law of small numbers

* xib.
luật số bé, phân phối Poatxông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App