Nghĩa của từ: law of sufficient reason

* log.
luật đủ lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App