Nghĩa của từ: law of zero

* tk.
luật không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App