Nghĩa của từ: leading edge

* Cơ.
cánh trước(máy bay)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

leading edge
* danh từ
 - gờ trước của cánh máy bayĐộng từ BQT - Android App