Nghĩa của từ: least common denominator

*
mẫu chung nhỏ nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App