Nghĩa của từ: left invariant

* hh.
bất biến trái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error