Nghĩa của từ: left-hand adder

*
bộ cộng bên trái (bộ cộng hàng cao)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App