Nghĩa của từ: left-hand digit

* mt.
hàng số cao (bên trái)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error