Nghĩa của từ: left-hand rule

* vl.
quy tắc bàn tay phải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App