Nghĩa của từ: leptokurtosis

* tk.
độ nhọn vượt chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

leptokurtosis
- (thống kê) độ nhọn vượt chuẩnĐộng từ BQT - Android App